CSR


กิจกรรม CSR – ปลูกป่าชายเลน

 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 เมษายน 2559