CSR


กิจกรรม CSR – ปลูกป่าชายเลน
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561