ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท
วันที่ก่อตั้ง
: 17 กันยายน 2506
โครงสร้างฝ่ายบริหาร : นาย เออิจิ ซากุมะ

กรรมการผู้จัดการ
สำนักงานใหญ่ : 32/48 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยอโศก

(สุขุมวิท 21) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2258-9590-7

โทรสาร : 0-2258-9599
ศูนย์ฝึกอบรมและคลังพัสดุ : 50 หมู่ 1 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี