คติพจน์
มุ่งมั่น, จริงใจ, โปร่งใส
~ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ, สุภาพอ่อนน้อม, ปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง ~
อุดมการณ์
เราจะทำงานโดยใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้าง
ที่มีคุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสังคม
หลักการในการปฎิบัติงาน
~ เพื่อให้บรรลุตามคติพจน์ มุ่งมั่น, จริงใจ, โปร่งใส บริษัทฯ มีหลักการในการปฎิบัติงานดังต่อไปนี้ ~

มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ

  • พวกเราจะพัฒนาการปฎิบัติงาน ให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • พวกเราจะปฎิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ดูแลสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ ปลอดภัยและสวยงาม เพื่อพัฒนาธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต
  • พวกเราจะมุ่งมั่นปฎิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมยั่งยืนตลอดไป

สุภาพอ่อนน้อม

  • พวกเราจะเชื่อมั่นในจินตนาการของลูกค้าและมุ่งมั่นเพื่อสานฝันให้เป็นความจริง
  • พวกเราจะมุ่งมั่นสร้างผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและมนุษยสัมพันธ์เป็นสำคัญ
  • พวกเราจะเคารพในสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

ปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง

  • พวกเราต้องส่งเสริมบริษัทฯ ให้ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม
  • พวกเราต้องปฎิบัติงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล
  • พวกเราต้องเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน รวมถึงการประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด