CSR


กิจกรรม CSR - บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวง อัตตะปือ, สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ลาวนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว